Obchodní podmínky 2023-01-04T00:16:51+00:00

OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro pronájem zboží prostřednictvím internetového obchodu www.pujcovnastromku.cz

1. VÝKLADOVÁ USTANOVENÍ

1.1 Obchodními podmínkami pro pronájem zboží pronajímatele prostřednictvím internetového obchodu se rozumí tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“ nebo „VOP“) vydané v souladu s § 1751 odst. 1 občanského zákoníku.

1.2 Pronajímatelem je Jan Havlíček, IČO: 02263459, se sídlem V Uličkách 316, Poříčí nad Sázavou 257 21, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským úřadem Benešov

1.3 Nájemcem je spotřebitel nebo podnikatel.

1.4 Spotřebitel je fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti případně mimo rámec výkonu svého povolání uzavírá s pronajímatelem smlouvu nebo s pronajímatelem jiným způsobem jedná.

1.5 Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, a který uzavírá s pronajímatelem smlouvu nebo s ním jinak jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

1.6 Občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

1.7 Internetovým obchodem je internetový obchod pronajímatele umístěný na adrese V Uličkách 316, Poříčí nad Sázavou, 257 21

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1 Nájemce podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP.

2.2 Znění obchodních podmínek může pronajímatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2.3 Pronajímatel sděluje, že

  1. a) neúčtuje zvláštní náklady a poplatky na prostředky komunikace na dálku (to se netýká nákladů na přepravu nebo nákladů na předání zboží);
  2. b) ceny zboží a služeb jsou v internetovém obchodu uváděny bez DPH.  V ceně zboží nejsou zahrnuty náklady na dodání zboží
  3. c) není plátcem DPH

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET

3.1 Na základě registrace nájemce provedené na webové stránce, v případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může nájemce přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může nájemce provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může nájemce provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

3.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je nájemce povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je nájemce při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené nájemcem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou pronajímatelem považovány za správné.

3.3 Pronajímatel se zavazuje ochraňovat osobní údaje nájemce a nakládat s nimi v souladu se zákonnou úpravou ochrany osobních informací. Nájemce souhlasí s nakládáním s jeho osobními údaji.

3.4 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Nájemce je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

3.5 Nájemce není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

3.6 Pronajímatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy nájemce svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy nájemce poruší své povinnosti vyplývající z obchodních podmínek.

3.7 Nájemce bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení pronajímatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4. UZAVŘENÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY

4.1 Webové rozhraní internetového obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4.2 Webové rozhraní internetového obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní internetového obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

4.3 Pro objednání zboží vyplní nájemce objednávkový formulář ve webovém rozhraní internetového obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

4.3.1 objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

4.3.2 způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

4.3.3 informace o nákladech spojených s dodáním zboží

(dále společně jen jako „objednávka“).

4.4 Před zasláním objednávky pronajímateli je nájemci umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky nájemce vložil, a to i s ohledem na možnost nájemce zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle nájemce pronajímateli kliknutím na tlačítko „POTVRDIT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou pronajímatelem považovány za správné.

4.5 Odeslání objednávky se považuje za takový úkon nájemce, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu nájemce, způsob úhrady kupní ceny, a je pro nájemce závazným návrhem nájemní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení nájemce o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

4.6 Pronajímatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení nájemci potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty nájemce uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa nájemce“).

4.7 Pronajímatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat nájemce o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

4.8 V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže pronajímatel splnit, zašle nájemci na elektronickou adresu nájemce pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko nájemce.

4.9 Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh nájemní smlouvy a nájemní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací nájemce prostřednictvím elektronické pošty.

4.10 Nájemce souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání nájemní smlouvy. Náklady vzniklé nájemci při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením nájemní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí nájemce sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

5. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Všechny ceny jsou smluvní. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle nájemní smlouvy může nájemce uhradit pronajímateli následujícími způsoby:

      a) bezhotovostně převodem na účet pronajímatele č. 2289248013/3030 vedený u společnosti Airbank (dále jen „účet pronajímatele“);

5.2 V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od odeslání objednávky. 

5.3 V případě bezhotovostní platby je nájemce povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby (číslo objednávky). V případě bezhotovostní platby je závazek nájemce uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet pronajímatele.

5.4 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté pronajímatelem nájemci nelze vzájemně kombinovat.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku nájemce, nese nájemce riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2 Je-li pronajímatel podle nájemní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené nájemcem v objednávce, je nájemce povinen převzít zboží při dodání.

6.3 V případě, že je z důvodů na straně nájemce nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je nájemce povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1 Nájemce nenabývá vlastnictví ke zboží a je povinen vrátit zboží pronajímateli po uplynutí doby 14 dnů, není-li dohodnuto jinak.

7.2. Nájemce se zavazuje dodržet veškerá ustanovení uvedená pronajímatelem na stránkách obchodu v sekci “Péče o stromek”.

7.3. Dojde-li k poškození, či ztrátě zboží, hradí nájemce pronajímateli škodu v poměrné výši k ceně zboží.

7.4. V případě nedodržení sjednané doby vracení zboží je nájemce povinen uhradit pronajímateli pokutu ve výši 500Kč za každý započatý den prodlení, a to až do jeho vrácení.

7.5 Pronajímatel není ve vztahu k nájemci vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.6 Pronajímatel je oprávněn k pronájmu zboží na základě živnostenského oprávnění.

7.7 Nájemce tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1 Ochrana osobních údajů nájemce, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2 Nájemce souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a podané objednávky v celém svém rozsahu (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

8.3 Nájemce souhlasí se zpracováním osobních údajů pronajímatelem, a to pro účely realizace práv a povinností z nájemní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li nájemce jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů pronajímatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení pronajímateli.

8.4 Nájemce bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat pronajímatele o změně ve svých osobních údajích.

8.5 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 2 let. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.6 Nájemce potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.7 V případě, že by se nájemce domníval, že pronajímatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nájemce nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  1. a) požádat pronajímatele o vysvětlení,
  2. b) požadovat, aby pronajímatel odstranil takto vzniklý stav.

8.8 Požádá-li nájemce o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu pronajímatel povinen tuto informaci předat. Pronajímatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

8.9. Osobní údaje nebudou bez souhlasu nájemce poskytovány třetím stranám.

9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

9.1 Nájemce souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím a  službami pronajímatele na elektronickou adresu nájemce a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení pronajímatele na elektronickou adresu nájemce.

9.2 Nájemce souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky pronajímatele z nájemní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač nájemce, může nájemce souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10. DORUČOVÁNÍ

10.1 Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu nájemce či uvedenou nájemcem v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce pronajímatele.

10.2 V případě vyzvednutí objednávky může pronajímatel nebo jeho partner požadovat prokázání totožnosti vyzvedávající osoby pro účely předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez prokázání totožnosti nemusí pronajímatel nebo jeho partner, zboží vydat.

10.3 V případě vyzvednutí zboží (objednávky) jinou osobou, než nájemcem, může pronajímatel nebo jeho partner odmítnout vydat zboží, pakliže se vyzvedávající osoba neprokáže platnou plnou mocí, nebo nebyl-li o převzetí jinou osobou pronajímatel zpraven v předchozí komunikaci s nájemcem.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

11.2 Nájemní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována pronajímatelem v elektronické podobě a není přístupná.

11.3 Kontaktní údaje pronajímatele: Jan Havlíček, V Uličkách 316, Poříčí nad Sázavou 257 21, adresa elektronické pošty: info@pujcovnastromku.cz, telefon +420 728 516 738.

  • Tyto VOP jsou platné a účinné od 1.12.2017.

vstup do obchodu